Antimobbepolitik for DIA Privatskole Skoleåret 2017/2018

DIA Privatskoles Antimobbepolitik tager udgangspunkt bl.a. i materialet Fri for Mobberi, der er udviklet af Red Barnet i samarbejde med Mary Fonden.

Derudover er hentet inspiration fra andre skoler, fra DCUM samt fra eget erfaret grundlag med udgangspunkt i skolens kultur og værdigrundlag.

Vi henviser her til hjemmesider og litteratur, hvor der kan findes mere nuanceret og dybdegående information af, hvad vi oplever som kendetegnende ved et mobberamt fællesskab.

www.dcum.dk

www.friformobberi.dk

www.rummelighed.org

 

Målsætning for DIA Privatskole:

Skolen skal være et trygt sted at være for alle børn og voksne. Skolens mange fællesskaber skal være kendetegnet ved tolerance og respekt og en grundlæggende forståelse for forskellighed.

DIA Privatskoles anti-mobbepolitik skal opfattes dynamisk og at den ændres i takt med ny viden og nye opgaver.

 • Alle – både forældre, ansatte og elever – har et medansvar for trivslen på skolen

 • Vi vil mindske mobning mest muligt og arbejde for en mobbefri skole

 • Ingen form for mobning kan derfor tolereres, og vi tager alle tilfælde af mobning alvorligt

 • (se definition)

Det betyder, at:

 • Vi (forældre og ansatte) er opmærksomme over for ”mobbesignaler” – se http://dcum.dk/sammen-mod-mobning/tegn-paa-mobning

 • Vi lytter altid til elever, der giver udtryk for, at de er blevet mobbet

 • Mobberen og mobbeofferet skal tilbydes hjælp til at ændre deres adfærd

 • Vi reagerer over for mobbere og iværksætter sanktioner. Sanktionerne begynder med en

 • klar tilkendegivelse af, at mobningen ikke bliver tolereret på DIA Privatskole

Mobbedefinitioner:

Mobning er gentagne bevidst negative handlinger (fysiske såvel som verbale) rettet mod en enkelt person, som ikke på ligeværdigt niveau kan tage til genmæle. Mobning er således ikke en konflikt, men et overgreb og skal behandles derefter.

Mobning kan ikke forklares med personlighedstræk hos de enkelte børn, men udspringer af et samspil mellem de kræfter, der tilsammen former børnefælles-skaber.

Mobning opstår ofte af angsten for at stå uden for fællesskabet.

Mobning er hele klassens problem.

Mobning er hverken den enkeltes eller samfundets skyld, men et mangetydigt fænomen, der må forstås i lyset af de kræfter, der er i spil og virker sammen, når børn indgår i sociale sammenhænge med hinanden.

Hvad gør vi konkret for at modvirke mobning på DIA Privatskole?

 • Arbejdet med de sociale kompetencer prioriteres højt og er en naturlig del af årsplanen for de enkelte klasseteam. Skolen har undervisningsplan for arbejdet med træning i sociale kompetencer på de forskellige årgange.

 • Bestyrelse, elevråd og lærerne drøfter mindst én gang årligt elevernes trivsel

 • Alle klasser aftaler og udarbejder samværsregler. Reglerne justeres mindst én gang årligt

 • Ved elev/lærersamtalerne indgår altid et punkt om elevens trivsel og sociale

 • kompetenceudvikling

 • Det skal være helt legalt altid at kunne henvende sig til en voksen, hvis man føler sig

 • mobbet

Hvad gør vi så, hvis mobning forekommer alligevel?

 • Den, der får kendskab til den dårlige trivsel/mobningen, kontakter klasselæreren

 • Klasselæreren orienterer klassens lærerteam, som derefter aftaler, hvordan problemet skal

 • gribes an. De berørte forældre og ledelsen orienteres, og der afholdes måske et klassemøde, føres samtale med de involverede elever og indhentes evt. hjælp gennem AKT eller hos skolepsykologen

 • Er eleven også tilmeldt SFO, inddrages fritidsordningen

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt:

 • Klassens lærerteam følger udviklingen til problemet er løst – og holder ledelse og forældre orienteret

 • Forældre til de berørte elever indkaldes til møde med ledelsen og klasselærer for sammen at finde løsninger på problemerne

 • Klassemøderne fortsætter - evt. med støtte fra AKT eller skolens psykolog. Både mobber og offer skal have hjælp og støtte til at ændre deres adfærd.

Hvis mobningen fortsætter og virker uløselig:

 • Ledelsen overtager styringen af indsatsen mod mobningen. Evt. sanktioner og beslutninger tages efter samråd med Bestyrelsen og de berørte forældre, og i sin yderste konsekvens kan det ende med, at mobberen henvises til en anden skole.

DIA Privatskole 2018, Bestyrelsen